a


Don’t _miss

Wire Festival

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam blandit hendrerit faucibus turpis dui.

<We_can_help/>

What are you looking for?

Konferencja Technicznych Szkół Lotniczych

VIII Ogólnopolska Konferencja Technicznych Szkół Lotniczych pt. „Lotnicze szkolnictwo techniczne a rozwój i potrzeby branży lotniczej w Polsce”
TSL2018

Podsumowanie

W czwartek, 25 października w Warszawie odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja Technicznych Szkół Lotniczych pt. „Lotnicze szkolnictwo techniczne a rozwój i potrzeby branży lotniczej w Polsce” organizowana przez Stowarzyszenie Technicznych Szkół Lotniczych oraz Spółki LS Airport Services, LS Technics i LOTAMS.

W całodniowym spotkaniu uczestniczyło ponad 150 przedstawicieli grona pedagogicznego i reprezentacje Instytucji oraz firm związanych z polską branżą lotniczą. Koncepcja tematyki Konferencji była wynikową udziału przedstawicieli LS Airport Services w poprzedniej edycji spotkania, do czego nawiązywał w swoim wystąpieniu otwierającym Prezes LS Airport Services, Pan Marcin Opaliński: „kiedy podczas ubiegłorocznej, VII edycji Konferencji mieliśmy po raz pierwszy możliwość spotkania się jako LS Airport Services i LS Technics z przedstawicielami szkół kształcących przyszłe kadry dla branży lotniczej, zauważyliśmy wspólnie z Panem Prezesem Danielskim ogromną potrzebę integracji i zacieśniania współpracy pomiędzy środowiskiem nauczycieli, a biznesu. Od tego czasu dojrzewała w nas koncepcja aktualnej edycji Konferencji, na której spotykamy się dzisiaj.”

Warszawa

25 października 2018

Patronat Honorowy nad Konferencją objęła Minister Edukacji Narodowej, Pani Anna Zalewska oraz Polska Grupa Lotnicza, w skład której wchodzą Spółki współorganizujące Konferencję. Partnerem technicznym Konferencji była firma Evionica, dzięki której uczestnicy Konferencji mieli możliwość sprawdzenia, jak nowoczesne technologie mogą wspierać edukację.

Wśród uczestników, gości specjalnych i panelistów spotkać można było z jednej strony przedstawicieli Ośrodka Rozwoju Edukacji, Centrów Edukacji Zawodowej czy Kształcenia Praktycznego oraz wielu dyrektorów i nauczycieli szkół technicznych i zawodowych a także przedstawicieli Uczelni Wyższych posiadających w swojej ofercie przedmioty bądź kierunki lotnicze. Z drugiej strony Konferencja zgodnie ze swoim założeniem, polegającym na integracji sektora edukacyjnego z biznesem, zgromadziła przedstawicieli branży lotniczej z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Związku Regionalnych Portów Lotniczych, Polskiej Grupy Lotniczej, Instytutu Lotnictwa a także przedstawicieli firm zaangażowanych w organizację konferencji – LS Airport Services, LS Technics oraz LOTAMS.

Niestety, ze względu na obowiązki służbowe na Konferencję nie dotarła Pani Minister Edukacji Narodowej, która w przesłanym do uczestników spotkania liście zwróciła uwagę na to, że „proces przygotowywania wysoko wykwalifikowanych kadr nie może odbywać się bez aktywnego udziału środowiska pracodawców – ich wsparcia, doświadczenia i eksperckich opinii” – w tym aspekcie podziękowała Spółkom LS Airport Services, LS Technics oraz LOTAMS za włączanie się w rozwój i promocję szkolnictwa branżowego oraz podpisanie, przy okazji Konferencji, Listów Intencyjnych pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Grupą Kapitałową LS, jak i LOTAMS.

W swoim wystąpieniu, do podpisania listu intencyjnego nawiązał Prezes LS Airport Services oraz LS Technics, Pan Marcin Opaliński, który powiedział, że „tylko dzięki wspólnej, ciężkiej i konsekwentnej pracy będziemy w stanie odpowiedzialnie przygotować polskie lotnictwo cywilne do podejmowania wyzwań, jakie czekają nas w przyszłości. W tym celu jako największy pracodawca w branży lotniczej w Polsce kierując LS Airport Services oraz LS Technics powołałem do życia „LS Academy”, które to podpisaniem dzisiejszego listu intencyjnego z Ministrem Edukacji Narodowej oficjalnie rozpoczyna swoją działalność.” – dodał również, że „Z tego miejsca zapraszam Państwa do współpracy i deklaruję, że jako pracodawca dołożymy wszelkich starań, aby na każdej możliwej płaszczyźnie wspomagać lotnicze szkolnictwo techniczne i zawodowe.”

Aleksandra Juda, Prezes LOTAMS wskazywała na to, że „tendencje edukacyjne ostatnich lat spowodowały niestety pewne zaniedbanie branży technicznej, a lotniczej w szczególności. Doprowadziło to do wyraźnego deficytu kadry technicznej średniego szczebla oraz do zanikania prawdziwych fachowców w zawodach takich jak spawacz, blacharz czy lakiernik” – w kontekście zaangażowania LOTAMS w działania edukacyjne Pani Prezes wspomniała, że „naszym celem jest zwrócenie Państwa uwagi na to, jak ważne jest przywrócenie prestiżu średnim szkołom technicznym i zawodowym oraz promowanie edukacji w tych placówkach pośród uczniów szkół podstawowych. Tym bardziej, że branża lotnicza jest niezwykle perspektywiczna, nie tylko ze względu na stale rosnącą liczbę ofert pracy, ale także ze względu na wysokość zarobków”.

Bogaty program Konferencji obejmował prezentacje problemowe, których celem było wprowadzenie i przybliżenie trzech aspektów związanych z tematyką spotkania. Po pierwsze – rozwój branży lotniczej i jego perspektywy, które przybliżyła przedstawicielka Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Pani Olga Michalak. Po drugie – przybliżenie perspektyw oraz potrzeb branży o czym mówili przedstawiciele LS Airport Services, LOTAMS oraz PAŻP. Po trzecie – prezentacja aktualnej sytuacji w jakiej znajduje się lotnicze szkolnictwo zawodowe i techniczne, co przybliżał Pan Włodzimierz Danielski, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szkół Lotniczych. W dalszej części spotkania odbyły się cztery panele dyskusyjne, w których zaproszeni goście, wspólnie z uczestnikami konferencji rozmawiali o wyzwaniach i kwalifikacjach branży lotniczej; lotniskach jako miejscu pracy w kontekście rozwoju Portów i perspektywie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego; potrzebach, możliwościach i problemach stojących przed szkolnictwem lotniczym w Polsce oraz potrzebach związanych z rozwojem MRO.

Po żywiołowej i bardzo merytorycznej dyskusji nadszedł czas na niespodziankę, jaką była wycieczka do bazy technicznej LOTAMS, podczas której nauczyciele oraz pozostali uczestnicy konferencji mieli możliwość poznania kulisów pracy firm zajmujących się obsługą techniczną samolotów (na przykładzie pracowników LOTAMS) oraz obsługą naziemną samolotów (na przykładzie pracowników LS Airport Services). Punktem kulminacyjnym wycieczki oraz Konferencji była możliwość odwiedzenia instalacji multimedialnej „Schody do Twojej kariery” przygotowanej przez LS Airport Services z myślą o m.in. uczniach lotniczych szkół technicznych i zawodowych, którzy chcieliby poznać środowisko pracy agenta handlingowego. W specjalnie przygotowanych warunkach każdy z nauczycieli pokonując kolejne stopnie specjalnie wyposażonych schodów lotniskowych mógł poczuć się jak na lotnisku, a dodatkowo dzięki nowoczesnej technologii i pierwszemu na świecie filmowi z rotacji samolotu w technologii VR 360 znaleźć się w samym centrum obsługi naziemnej samolotu. Najlepszą opinią na temat doświadczenia były pozytywne wrażenia nauczycieli po zdjęciu okularów VR a także chęć zaprezentowania tego innowacyjnego rozwiązania swoim podopiecznym. Konferencja „Lotnicze szkolnictwo techniczne a rozwój i potrzeby branży lotniczej w Polsce” spełniła oczekiwane wobec niej cele. Zintegrowała środowisko nauczycieli z otoczeniem biznesowym, pozwoliła na zacieśnienie wzajemnych kontaktów, umożliwiła nazwanie i określenie potrzeb, problemów, możliwości i zagrożeń zarówno branży lotniczej jak i sektora odpowiedzialnego za edukację. Organizatorzy zapowiadają, że spotkania tego typu będą nadal kontynuowane, aby zapewnić możliwość stałego kontaktu oraz umożliwić wymianę doświadczeń i realizację konkretnych działań na rzecz przyszłości branży lotniczej w Polsce..

#Branża Lotnicza

Konferencja TSL 2018